skip to Main Content

Analyser og forskning

Vi hjælper med at kvalificere jeres borgerinddragelses- og samskabelses-indsats ved at indsamle relevant viden og gennemføre analyser. Det kan fx være i form af litteraturstudier, rundspørger og evalueringer, der kan understøtte jeres arbejde.

Vi gennemfører også følgeforskning, hvor vi følger jeres indsats fra sidelinjen. De iagttagelser og analyser, forskningen genererer, bringes løbende ind i processen og bidrager til at kvalificere og løfte jeres indsats.

Eksempler på opgaver:

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen: Evaluering af områdeløft Nordvest – læringspunkter fra samarbejde på tværs. En evaluering af områdeløft Nordvest med særligt fokus på samskabelse og samarbejde på tværs. Kvalitative interview med sekretariatsmedarbejdere og med udvalgte samarbejdspartnere.

Kalundborg Kommune: Få det fikset – følgeforskning
Analyse af kommunens borgerbudget initiativ Få det fikset. Løbende opsamling af læring fra et organisatorisk og lokaldemokratisk perspektiv. Kvalitative interview med medarbejdere, ledere og borgere og afholdelse af læringsworkshops undervejs med det formål at reflektere over læring og justere projektet.

Vordingborg Kommune: Analyse af barrierer og drivkræfter for at arbejde samskabende
Analyse af barrierer, drivkræfter og muligheder ift. at bevæge kommunen ‘fra myndighed til partner’, i retning af et mere samskabende mindset. Kvalitative interview med udvalgte medarbejdere og chefer, workshop samt  strategisk rådgivning om indsatser. Læs rapporten: ‘Fra myndighed til partner? En analyse af barrierer, drivkræfter og muligheder i den kommunale organisation

Roskilde Kommune: Hvordan engagere unge? Perspektiver, metoder og læring.
Notat, der formidler pointer fra forskningen om unges demokratiske deltagelse og hvad der skal til for at engagere dem. Formålet er at perspektivere og uddrage læring af Roskilde Kommunes Unge og Demokrati-indsats. Læs notatet ‘Unge & demokrati’ her

Forskningsreview om værdi og måling af samskabelse
En gennemgang og opsummering af forskningslitteraturen om værdiskabelse i samskabelse – og hvordan værdi og effekt kan måles og evalueres. Reviewet er bestilt af Professionshøjskolen Absalon og er udarbejdet i samarbejde med lektor Annika Agger, RUC. Læs reviewet her

Socialstyrelsen: ’Analyse af tværgående aktørers bidrag til udvikling af frivilligt arbejde på socialområdet’ 
Analyse af infrastruktur på det frivillige sociale område bestående af dels et litteratur review, dels en interviewundersøgelse med alle relevante aktører på feltet bestilt af Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriet. Analysen udføres i et samarbejde med VIVE og RUC.

Københavns Kommune: Borgerinddragelse og samskabelse i byer – syv internationale tendenser
Inspirationsnotat udarbejdet på baggrund af desk-research.

Forskningsreview om samskabelse, UC Lillebælt
En gennemgang og opsummering af forskningslitteraturen om samskabelse bestilt af UC Lillebælt. Udarbejdet i samarbejde med lektor Annika Agger, RUC.

Slagelse Kommune: Borgerdialog i spildevandsplanlægningen
Erfaringsopsamling fra et borgerinddragelsesforløb afdækket gennem interview med alle aktørgrupper. Analysen blev brugt som afsæt for at udvikle en ny model for inddragelse i spildevandsplanlægning.

Faaborg-Midtfyn Kommune: Undersøgelse af borgernes ønsker og erfaringer med inddragelse
Afdækning af borgernes behov for og oplevelse af borgerdialog gennem interview med forskellige grupper af borgere. Analysen indgik i kommunens strategi for borgerdialog.

Naturstyrelsen: Kommunernes vindmølleplanlægning – set fra et borgerperspektiv
Undersøgelse i to kommuner for at afdække borgernes erfaringer med vindmølleplanlægning. Interview med berørte borgere, planlæggere og udvalgsformænd.

Back To Top