skip to Main Content

Analyser og forskning

Vi hjælper med at kvalificere jeres borgerinddragelses- og samskabelses-indsats ved at indsamle relevant viden og gennemføre analyser. Det kan fx være i form af litteraturstudier, rundspørger og evalueringer, der kan understøtte jeres arbejde.

Vi gennemfører også følgeforskning, hvor vi følger jeres indsats fra sidelinjen. De iagttagelser og analyser, forskningen genererer, bringes løbende ind i processen og bidrager til at kvalificere og løfte jeres indsats.

Eksempler på opgaver:

Igangværende: Forskningsreview om værdi og måling af samskabelse
En gennemgang og opsummering af forskningslitteraturen om værdiskabelse i samskabelse – og hvordan værdi og effekt kan måles og evalueres. Reviewet er bestilt af Professionshøjskolen Absalon og udarbejdes i samarbejde med lektor Annika Agger, RUC.

Socialstyrelsen: ’Analyse af tværgående aktørers bidrag til udvikling af frivilligt arbejde på socialområdet’ 
Analyse af infrastruktur på det frivillige sociale område bestående af dels et litteratur review, dels en interviewundersøgelse med alle relevante aktører på feltet bestilt af Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriet. Analysen udføres i et samarbejde med VIVE og RUC.

Københavns Kommune: Borgerinddragelse og samskabelse i byer – syv internationale tendenser. Inspirationsnotat udarbejdet på baggrund af desk-research.

Forskningsreview om samskabelse, UC Lillebælt
En gennemgang og opsummering af forskningslitteraturen om samskabelse bestilt af UC Lillebælt. Udarbejdet i samarbejde med lektor Annika Agger, RUC.

Slagelse Kommune: Borgerdialog i spildevandsplanlægningen
Erfaringsopsamling fra et borgerinddragelsesforløb afdækket gennem interview med alle aktørgrupper. Analysen blev brugt som afsæt for at udvikle en ny model for inddragelse i spildevandsplanlægning.

Faaborg-Midtfyn Kommune: Undersøgelse af borgernes ønsker og erfaringer med inddragelse
Afdækning af borgernes behov for og oplevelse af borgerdialog gennem interview med forskellige grupper af borgere. Analysen indgik i kommunens strategi for borgerdialog.

Naturstyrelsen: Kommunernes vindmølleplanlægning – set fra et borgerperspektiv
Undersøgelse i to kommuner for at afdække borgernes erfaringer med vindmølleplanlægning. Interview med berørte borgere, planlæggere og udvalgsformænd.

Back To Top