skip to Main Content

Netværk og kurser

CfB hjælper jer med at styrke ’inddragelsesfagligheden’ hos jeres medarbejdere og ledere gennem netværk, kompetenceforløb og kurser.

Netværk på tværs
Netværk og kompetenceforløb for medarbejdere på tværs af organisationen styrker den organisatoriske læring og kvalificerer jeres indsats. CfB har stor erfaring som tovholder og faglig inspirator for faglige netværk for medarbejdere, der arbejder med borgerinddragelse og samskabelse.

Gennem netværket får medarbejderne styrket ’inddragelsesfagligheden’ og skaber forbindelse til kolleger og sparringspartnere på tværs i organisationen. Forankringen sikres gennem fælles vidensformidling og dialog med ledelsen undervejs i forløbet.

Kurser og kompetenceudvikling
CfB tilbyder også kompetenceudvikling i form af kurser om borgerinddragelse og samskabelse. Kurserne skræddersys til netop jeres behov og kan bl.a. omfatte: Indføring i begreber, tankegange og eksempler, metoder samt træning i at tilrettelægge og facilitere borgerdialog og samskabelsesforløb. Medarbejderne får et fælles sprog og et afsæt til at udvikle kommunens borgerdialog og samskabelse.

Eksempler på opgaver:

Innovasjonsskolen, Lillehammer, Norge: Undervisningsforløb for ca. 20 ledere fra norske kommuner om innovation i en dansk kontekst – med særligt fokus på borgernes deltagelse i byudvikling og i den grønne dagsorden. I samarbejde med lektor Annika Agger, RUC

Vordingborg Kommune: Kompetenceforløb om inddragelse og samskabelse
Kompetenceforløb for ca. 30 medarbejdere over tre dage med fokus på fælles sprog, procesledelse, design af inddragende processer og organisering og ledelse. I forløbet arbejder deltagerne med et fagligt-personligt udviklingspunkt og afprøver nye arbejdsmåder på en øvebane, de selv udpeger. Kompetenceforløbet skal understøtte Vordingborg Kommunes indsats Fra Myndighed til Partner. Læs CfBs analyse af barrierer og muligheder i organisationen.

Solrød Kommune: Kursus: Bliv bedre til at inddrage og samskabe!
Kursus for ledere og medarbejdere over to moduler med fokus på fælles sprog, at arbejde med et samskabende mindset og rammesætning af involverende processer. På kurset arbejder deltagerne samtidig med deres egen fagligt-personlige udvikling og prøver nye metoder og tilgange af på øvebaner, som de selv udpeger.

Gladsaxe Kommune: Læringsværksteder om samskabelse
Facilitator på værksteder for medarbejdere i By & Miljø, som arbejder med samskabelse. Formålet er at kvalificere arbejdet med samskabelse ved at etablere et læringsrum med mulighed for reflektion og sparring fra kolleger på konkrete opgaver.

Masterclass om værdi og måling af samskabelse i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon
Hvilken værdi kan vi forvente at få ud af samskabelse – og hvordan kan vi måle og dokumentere den? Masterclass for medarbejdere og ledere i den offentlige sektor. To dage med oplæg, cases og øvelser med udgangspunkt i forskningsreview om værdi af samskabelse udarbejdet af Agger, Tortzen og Rosenberg. Læs reviewet her.

Esbjerg Kommune: Kursus for medarbejdere: Bliv bedre til at involvere og samarbejde med borgere!
Kursus for medarbejdere fra beskæftigelsesområdet: Borgerinddragelse og samskabelse på dagsordenen, rollen som facilitator og værktøjer til inddragelse en-til-en

Hillerød Kommune: Kompetenceforløb om samskabelse og borgerinvolvering
Kompetenceforløb over 6 dage for ca. 20 medarbejdere fra Job, Social og Sundhed i samarbejde med Manon de Jongh, UKON. Deltagerne arbejder med samskabelse og inddragelse fra et styringsperspektiv, et organisationsperspektiv samt med design og ledelse af konkrete processer. Forløbet er tilrettelagt som en kombination af viden, reflektion over egen praksis og træning. Alle deltagere arbejder med et personligt udviklingsprojekt.

Gladsaxe Kommune: Kompetenceforløb om samskabelse på by- og miljøområdet
Kompetenceforløb for ca. 20 medarbejdere i by- og miljøforvaltningen i form af fire workshops. Forløbets formål var  at styrke medarbejdernes ‘inddragelsesfaglighed’ og give dem redskaber til at analysere muligheder og udfordringer og tilrettelægge velovervejede inddragelses- og samskabelsesprocesser. Faglige oplæg, reflektion over egne cases med fokus på bl.a. rammesætning og design, rolle-udfordringer og  organisatorisk og ledelsesmæssig understøttelse af samskabende processer.

Slagelse Kommune: Netværk om landdistriktsudvikling og samskabelse
Netværk for ca. 20 medarbejdere fra alle kommunens centre. Faglige oplæg og sparring, cases og besøg i forskellige lokalområder. Netværket fortsætter med interne tovholdere. Læs artikel om netværket her

Ringsted Kommune: Netværk om borgerinddragelse
Netværk for ca. 20 medarbejdere på tværs af kommunens centre. I alt syv møder i løbet af et år: Faglige oplæg om borgerinddragelse og facilitering af dialog, erfaringer og cases, udvikling af fælles tjeklister og dialog med ledelsen om organisatorisk understøttelse af borgerinddragelse. Netværket fortsætter med kommunale tovholdere.

Odense Kommune: Netværk for en samarbejdsparat kommune
Netværk for medarbejdere på tværs af forvaltninger for at understøtte kommunens civilsamfundsstrategi. Fælles sprog og begreber om frivillighed og samskabelse, besøg i forskellige dele af forvaltningen og refleksion over konkrete erfaringer med og udfordringer i samarbejde med civilsamfundet og hvordan de kan håndteres.

Fagligt netværk på tværs af kommuner og sektorer
I ti år har CfB været tovholder og faglig inspirator for et fagligt netværk for medarbejdere på tværs af kommuner, der arbejder med borgerinddragelse, samskabelse og lokal udvikling. Netværket fungerer som forum for kompetence- og erfaringsudveksling for deltagere fra hele Danmark. I netværket henter de inspiration til deres arbejde og skaber forbindelser på tværs af det kommunale landskab. Fra 2019 er netværket udvidet til også at omfatte medarbejdere fra civilsamfundet. Læs mere om netværket her

Køge og Hvidovre Kommuner: Kursus i borgerinddragelse
Kursus over tre dage med oplæg og øvelser afholdt i Køge og Hvidovre Kommuner. Temaerne var bl.a. begreber, metoder og cases, interne forhold i organisationen, der har betydning for inddragelse, indsigt i dynamikker i møder med borgere og interessenter, metoder til at tilrettelægge konkrete borgerinddragelsesforløb og redskaber til at udfylde rollen som facilitator.

Vejdirektoratet: Kursus i bedre borgermøder
Endags kursus for udvalgte medarbejdere om bedre borgermøder. Oplæg, cases og fælles refleksion om udvikling af bedre borgermøder i Vejdirektoratet.

Det siger kunderne:

“Anne har stor faglig indsigt og sikrer, at netværksmøderne har et højt fagligt niveau ved bl.a. at videreformidle den nyeste viden om samskabelse på møderne. Hun er også god til at stille centrale spørgsmål til de cases, som vi arbejder med. Det er ‘spot on’”
Anne Larsen Justiniano, borgerkonsulent, Slagelse Kommune

”Vi har fået opbygget en fælles forståelse, et fælles sprog og en mere professionel tilgang til at samskabe. Anne har stor indsigt i den kommunale virkelighed og har samtidig formået at sætte vores praksiserfaringer ind i en mere teoretisk ramme. Vi er nu langt bedre rustet til høste potentialerne ved at samskabe og til at tackle de mange udfordringer og dilemmaer, der opstår i den slags projekter”
Anette Lykke Otto, chefkonsulent, By- og Miljøforvaltningen, Gladsaxe Kommune

“Center for Civilsamfund havde et yderst vellykket og skræddersyet kompetenceforkøb med Center for Borgerdialog, hvor teori og praksis gik hånd i hånd. Vi fik en række brugbare værktøjer og blev langt klogere på de muligheder og udfordringer, som samspillet mellem kommunen og civilsamfundet byder på”
Anna Marie Hangaard Jensen, leder af Center for Civilsamfund, Odense Kommune

Back To Top