Skip to content

Kurser og faglige netværk

Vi giver jeres medarbejdere og ledere et fagligt løft med kompetenceforløb og netværk

Vi tilbyder at styrke jeres arbejde med borgerinddragelse og samskabelse ved at løfte inddragelsesfagligheden hos jeres medarbejdere og ledere . CfB har gode erfaringer med at gennemføre kompetenceforløb for medarbejdere på tværs af afdelinger, som styrker den organisatoriske læring. Kurset skræddersys til netop jeres behov.

Vi tilbyder også at understøtte og udvikle de medarbejdere i jeres organisation, der arbejder med inddragelse og samskabelse, gennem et fagligt netværk, som bygger relationer på tværs i jeres organisation. Her tager vi rollen  som tovholder og faglig inspirator .

Kurser og kompetenceudvikling – borgerdiaglog

Det siger kunderne:

”Gennem kompetenceforløbet har vi opbygget en fælles forståelse, et fælles sprog og en mere professionel tilgang til at samskabe. Anne har stor indsigt i den kommunale virkelighed og har samtidig formået at sætte vores praksiserfaringer ind i en mere teoretisk ramme. Vi er nu langt bedre rustet til høste potentialerne ved at samskabe og til at tackle de mange udfordringer og dilemmaer, der opstår i den slags projekter”.

Anette Lykke Otto, chefkonsulent, By- og Miljøforvaltningen, Gladsaxe Kommune

Eksempler

Gladsaxe Kommune: Minikursus om at arbejde med et samskabende mindset

Minikursus for ca. 30 medarbejdere  i By & Miljø-forvaltningen, der arbejder med borgerinddragelse og samskabelse. Oplæg, øvelser og reflektion om ‘markante borgere’, rollen som ekspert og facilitator og metoder til at arbejde med et samskabende mindset i praksis.

Faaborg-Midtfyn Kommune: Kompetenceforløb for medarbejdere om brobygning og samarbejde med civilsamfundet

Kompetenceforløb over to dage for 20 medarbejdere på tværs af forvaltninger. Formålet var at styrke medarbejdernes inddragelsesfaglighed og give dem et fælles sprog og indføring i begreber og tankegange om brobygning, inddragelse og samskabelse .  I kompetenceforløbet arbejdede deltagerne på fire niveauer, nemlig individ,  gruppe, organisation og samfund. Desuden var ledelsen inviteret ind for at tage en dialog om, hvordan ledelse og organisering kan støtte op om brobygning.

Vordingborg Kommune: Kursus for nøglemedarbejdere om inddragelse og samskabelse

Kompetenceforløb over tre dage på for ca. 30 medarbejdere på tværs af kommunen med fokus på fælles sprog, procesledelse, design af inddragende processer og organisering og ledelse. Formålet er at styrke kommunens samskabelses-indsats gennem at uddanne nøglemedarbejdere til at blive kulturbærere i kommunens bevægelse ‘Fra myndighed til partner’.

En analyse, som CfB har udført for Vordingborg Kommune viste, at kommunens samskabelsesindsatser foregår spredt og forholdsvis tilfældigt. Indsatserne er i høj grad båret af enkelte medarbejdere og ledere, som har erfaringer og kompetencer på feltet og som indtager en central rolle som brobyggere til aktører udenfor kommunen.

Nøglemedarbejderne er ’ubevidst kompetente’ og målet med kompetenceforløbet er at gøre dem ’bevidst kompetente’ ved at understøtte deres praksis med begreber, refleksion og læring. I forløbet arbejder deltagerne med et fagligt-personligt udviklingspunkt og afprøver nye arbejdsmåder på en øvebane, de selv udpeger. På kurset knytter opbygger de desuden et netværk på tværs af forvaltninger, som kan understøtte deres arbejde med samskabelse og inddragelse.

Hillerød Kommune: Kompetenceforløb om samskabelse og borgerinvolvering

Kompetenceforløb over 6 dage for ca. 20 medarbejdere fra Job, Social og Sundhed. Formålet var at understøtte og kvalificere forvaltningens involvering af og samarbejde med borgere gennem fælles kompetenceudvikling, læring og erfaringsudveksling mellem nøglemedarbejdere på tværs af områderne.

Kompetenceforløbet sigtede mod at løfte medarbejdernes kompetencer både når det gælder håndtering af organisationen og selve samarbejdsprocesserne. Deltagerne arbejdede med samskabelse og inddragelse fra et styringsperspektiv, et organisationsperspektiv samt med design og ledelse af konkrete processer.

Forløbet blev tilrettelagt som en kombination af viden, reflektion over egen praksis og træning. Alle deltagere arbejdede med et personligt udviklingsprojekt og brugte hinanden som sparringspartnere to og to.

Slagelse Kommune: Netværk om landdistriktsudvikling og samskabelse

Netværk for ca. 20 medarbejdere fra alle kommunens centre, som arbejder inden for feltet og som har lyst til og behov for at udvikle deres praksis sammen med andre.

Netværket var tænkt som et rum for videns- og erfaringsdeling mellem medarbejdere, som arbejder med samskabelse og landdistriktsudvikling på tværs af faglige områder. Målet var, at medarbejderne i netværket dels skulle fungere som ressourcepersoner/ambassadører for arbejdet med samskabelse ift. deres ”bagland”, dels være brobyggere til medarbejdere i kommunens øvrige centre.

Center for Borgerdialog stod for at tilrettelægge og gennemføre seks netværksmøder i løbet af et år med faglige oplæg og sparring, cases og besøg i forskellige lokalområder. CfBs rolle var at designe og facilitere netværksmøderne samt at levere det relevante faglige input. Medlemmerne af netværket bidrog med erfaringer, viden og eksempler fra deres daglige praksis. Netværket fortsætter nu med interne tovholdere. Læs artikel om netværket her.

Fagligt netværk på tværs af kommuner og sektorer

Gennem mere end tolv år har CfB været tovholder og faglig inspirator for et fagligt netværk for medarbejdere fra kommuner og civilsamfundsorganisationer, der arbejder med borgerinddragelse, samskabelse og lokal udvikling. Møderne foregår på skift hos medlemmerne og giver deltagerne et indblik i forskellige steder, erfaringer og indsatser.

Netværket fungerer som forum for kompetence- og erfaringsudveksling for deltagere fra en række forskellige kommuner og organisationer. I netværket henter de inspiration til deres arbejde og skaber forbindelser på tværs. Deltagerne får mulighed for at udveksle erfaringer og få sparring fra kolleger på deres konkrete udfordringer. Desuden får de inspiration om nærdemokrati og samskabelse samt metoder og eksempler fra Danmark og internationalt.
Læs mere om netværket her.

Anne Tortzen, Center for borgerdialog

Vi tilbyder:

Back To Top