Skip to content

CfB udgivelser

Aktuel viden og debat om borgerinddragelse og samskabelse – fra CfB

Her har vi samlet bøger, artikler, videoer og podcasts, som CfB har forfattet eller medvirket i.

  • All
  • Aktuel forskning og viden
  • Bøger og artikler
  • Civilsamfund og deltagelse
  • Debatindlæg og interview
  • Film og radio
  • Inspiration til praksis
  • Metoder
  • Samskabelse
  • Uden kategori

Inspiration til lokalt klimaengagement

Fjernvarme, repaircafé, byttecontainere, delebil og elcykler. Det er nogle af de klimatiltag, som er kommet i stand i Klimalandsbyen Vandel. Vejle Kommune har indtaget en rolle som katalysator for borgernes klimahandling ved hjælpe de aktive beboere i et lokalområde med at få gang i de klimatiltag, der giver mening lokalt. Inspirationskataloget samler erfaringer, metoder og læring fra Klimalandsbyen Vandel.

Vilde problemer og stedbaseret samskabelse

'Stedbaseret samskabelse - hvad kræver det af kommunale medarbejdere?' - det er titlen på Anne Tortzens kapitel i bogen 'Vilde problemer - værktøjskasse til politikere, praktikere og policy-entreprenører', som er redigeret af Sigge Winther Nielsen. Bogen rummer en række bidrag af både teoretisk og mere praktisk art til at begribe og arbejde med vilde problemer.

Gør frivilligt arbejde samfundet bedre?

Ny antologi undersøger, om frivillighed gør samfundet bedre. Sammen med Helle Hygum Espersen fra Vive og Linda Lundgaard Andersen fra RUC har Anne Tortzen bidraget med kapitlet 'Nyere deltagelsesformer i det frivillige engagement'. Kapitlet handler om tre typer ad hoc frivillighed i form af samskabelse, stedbaseret frivillighed og digital frivillighed.

Hvordan gør vi grøn omstilling til en fælles indsats?

Det spørgsmål stiller Anne Tortzen i et indlæg i det nyeste nummer af bladet Teknik & Miljø. I artiklen besvarer hun fem centrale spørgsmål med udgangspunkt i sin nyeste bog 'Klima, demokrati og samskabelse'. Blandt andet: Hvorfor er det vigtigt at se klimaudfordringerne i et demokratisk perspektiv? Hvad skyldes lokal modstand mod klimatiltag som fx vindmøller - og hvad kan medarbejderne gør for at håndtere konflikterne?

Vilde problemer – organisationspsykologisk set

I artiklen 'Vilde problemer - fra et organisationspsykologisk perspektiv' zoomer Anne Tortzen sammen med kollegerne Manon de Jongh og Morten Svalgaard Nielsen ind på fænomenet ’vilde problemer’ og de betingelser for styring og ledelse, der følger med - set fra et organisationspsykologisk perspektiv. Artiklen giver desuden nogle konkrete bud på, hvordan kreative og kunstneriske greb kan bruges til at understøtte et nyt mindset og nye kompetencer til at håndtere vilde problemer. Artiklen er udkommet i tidsskriftet Erhvervspsykologis temanummer om 'Vilde problemer'.

Borgersamlinger – demokratisk og psykologisk set

Kan vi løse komplekse udfordringer med borgersamlinger? Det spørgsmål diskuterer Anne Tortzen og Manon de Jongh fra et demokratisk og et psykologisk perspektiv. En pointe er, at der er psykologiske dynamikker på spil i borgersamlinger, som både påvirker processen og resultatet. Kapitlet er et bidrag til bogen 'Ledelse af transformationer på kanten', som er redigeret af Christa Breum Amhøj og Morten Svalgaard Nielsen og indeholder 14 kreative og regenerative metoder.

Borgernes engagement og handlekraft er afgørende

Den grønne omstilling udfordrer de traditionelle planprocesser. Kommunerne skal i gang med at nytænke dialog og samarbejde med borgere i en mere samskabende retning. Udgangspunktet er, at de lokale borgere ofte ikke oplever de formelle planprocesser som retfærdige og gennemsigtige. Det er hovedpointerne i Anne Tortzen og Annika Aggers indlæg i Byplan Nyt.
Anne Tortzen holdt desuden oplæg på Byplanmødet 2023 i Aarhus om 'Demokrati og planlægning - hvad er på spil?'

Grøn omstilling kræver et opgør med gammeldags borgerinddragelse

Interview med Anne Tortzen i Kommunen.dk om pointer fra bogen 'Klima, demokrati og samskabelse'. Et citat fra artiklen: "Vi har brug for en helt ny måde at tænke proces og indtænke samskabelse på. Kommunerne skal i meget højere grad indtage en rolle som fødselshjælper for de grønne initiativer og slippe de fasttømrede beslutningsprocesser og styringsbehov".

Muligheder og udfordringer i digital inddragelse

Gi Mening er en ny norsk app, designet som en kanal til at inddrage unge. I artiklen 'A Rapid Feedback App: Possibilities and Pitfalls for Extended Democracy' undersøger Anne Tortzen sammen med to norske forskere, hvilke muligheder og udfordringer, der ligger i denne form for borgerinddragelse.

I Odense fører byrådet politik med ørerne

I denne artikel ser Danske Kommuner ser nærmere på Odenses ambitiøse borgerinddragelsesprojekt 'Velfærdens Fundament', hvor 25.000 borgere har været med til at prioritere midler til deres lokalområde. Anne Tortzen medvirker som ekspert i artiklen.

Klima, demokrati og samskabelse

'Klima, demokrati og samskabelse' er titlen på en ny bog om, hvordan kommunerne kan være katalysatorer for det klimaengagement, der findes hos borgere og lokalsamfund. I bogen giver Anne Tortzen og Annika Agger nogle bud på, hvordan vi bedst understøtter en grøn omstilling med demokratiske processer. Gennem konkrete eksempler beskriver bogen, hvad de kommunale medarbejdere kan gøre for at facilitere lokalt engagement, samarbejde og klimahandling.

Det er ikke borgerne, den er gal med!

Skrot NIMBY-fortællingen (Not In My Back Yard)! Den står i vejen for at møde borgerne med respekt og ligeværdighed. Som kommunal medarbejder eller politiker kan du selv gøre meget for at få borgerne som samarbejdspartnere. Det er hovedpointen i Anne Tortzens indlæg i det nyeste nummer af KTCs magasin Teknik & Miljø.

Borgersamlinger buldrer frem

Bladet Kommunen dækker tendensen med klimaborgersamlinger i kommunerne i artiklen 'Borgersamlinger buldrer frem: I Greve kan det blive klimaplanens DNA'. Her medvirker Anne Tortzen som ekspert med pointer om fordele og ulemper ved borgersamlinger som demokratisk fornyelse.

Podcast om nærdemokratiske tendenser i Danmark – og Norden

I dette afsnit af podcasten 'Demokratiresan', 'Utblik mot Danmark' taler Anne Tortzen med kolleger i SKR (det svenske KL) om aktuelle tendenser inden for nærdemokrati, samskabelse og borgerinddragelse i danske og svenske kommuner. En hovedpointe er, at det interne arbejde med at udvikle kompetencer og ledelsesformer er et vigtigt sted at tage fat. Og at frontlinjemedarbejdernes arbejde er centralt.

Hvordan går det egentlig med det lokale samarbejde?

Landdistriktskoordinatorer, LUP-indsatser og særlige politiske udvalg med ansvar for landdistrikter og lokaldemokrati. En ny analyse fra Center for Borgerdialog har undersøgt samarbejdet mellem kommunen og landdistrikterne i seks kommuner - set fra både lokalråd, forvaltere og politikere: Hvad lykkes godt? Hvilke udfordringer er der? Og ikke mindst: Hvad skal der til for at styrke samarbejdet?

CfB bidrager til ny bog om ledelse af offentlig innovation

'Demokratisk innovation gennem stedbaseret samskabelse' hedder det kapitel, Anne Tortzen har skrevet sammen med Annika Agger i den nye bog om ledelse af offentlig innovation. I kapitlet undersøger de et aktuelt eksempel på stedbaseret samskabelse, nemlig Få det fikset, som er et borgerbudget-initiativ i Kalundborg Kommune. Kapitlet analyserer potentialer og udfordringer i kommunens dobbelte ambition om på én gang at opnå demokratisk og organisatorisk innovation gennem Få det fikset projektet.

Interview om lokaldemokrati i Danske Kommuner

I forbindelse med et tema om lokaldemokrati har Danske Kommuner interviewet Anne Tortzen om status på borgerinddragelse i de danske kommuner, særligt i konfliktfyldte sager.

Ny artikel: ‘Co-production on the inside’

I denne artikel undersøger Anne Tortzen og Annika Agger, hvordan 'frontline samskabere' i en dansk kommune italesætter og arbejder med samskabelse - og hvordan styring, ledelse og organisering påvirker deres arbejde. Artiklen er netop udkommet i tidsskriftet Local Government Studies.

Samskabelse set fra frontlinjen

Tidsskriftet Lederliv har netop udgivet et temanummer om strategisk ledelse af samskabelse i praksis. Læs Anne Tortzen og Annika Aggers bidrag, som udforsker samskabelse set fra frontlinjen. Vores påstand er, at den praksisviden, der findes hos medarbejdere og ledere, som udøver samskabelse hands-on i deres daglige arbejde, er et vigtigt input til ledere med samskabelse på den strategiske dagsorden.

Bog om nordiske perspektiver på samskabelse og frivillighed

Ny bog redigeret af professor Bjarne Ibsen om nordiske perspektiver på frivillighed og samskabelse.
Sammen med Helle Hygum og Linda Lundgaard Andersen har Anne Tortzen skrevet et kapitel om muligheder og udfordringer i den danske samskabelsesbølge: 'Civil society organisations and municipalities in changing times - potentials and pitfalls in the collaborative turn'

Artikel om digital samskabelse

Det seneste nummer af tidsskriftet Academic Quarter har samskabelse som tema. Anne Tortzen har en artikel med om digital samskabelse med empiriske eksempler fra Reykjavik og Barcelona.

Borgerne vil inddrages!

Vi ser ofte konflikter mellem kommunen og lokale borgere omkring store anlægsprojekter, fx opstilling af vindmøller. Der er behov for at tænke nyt om inddragelse i denne type af projekter, siger Anne Tortzen i dette indslag fra DR MidtVest.

En kort og klar indføring i samskabelse

Kort og Godt om samskabelse i praksis handler om, hvordan organisationer bliver bedre rustet til at arbejde samskabende. Desuden tager Anne Tortzen og Manon de Jongh hul på de store spørgsmål: Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? og: Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?

Hvordan kan vi undgå pseudo-inddragelse?

Debatindlæg af Anne Tortzen i NOAHs blad Nyt Fokus, som bl.a. handler om klima-borgertinget - og opsummerer internationale erfaringer med demokratisk fornyelse

Podcast: Nye digitale værktøjer skal hele den betændte borgerinddragelse

Borginddragelse via digitale platforme - hvad kan det? Hvad kan det ikke? Er det en vej til at hele den betændte borgerinddragelse? Hør podcasten fra morgen-DAC hvor leder af CfB, Anne Tortzen, diskuterer temaet med Terkel Kunding fra Furesø Kommune faciliteret af Lars Fjendbo Møller fra Dansk Arkitektur Center

Digitale kanaler inddrager flere borgere mere overfladisk

Interview med Anne Tortzen i KTC's blad Teknik og Miljø. Digital inddragelse: Nye grupper deltager, når inddragelsen er digital, men den demokratiske inddragelse risikerer at blive tyndere. Det viser erfaringer fra bl.a. Reykjavik og Barcelona med digital borgerinddragelse.

Kronik i Jyllandsposten: Samfundet og kirken har brug for hinanden

Kronik i Jyllandsposten af Anne Tortzen, Esben Thusgaard og Erling Andersen 'Corona har vist os hvor meget samfundet og folkekirken har brug for hinanden' - med afsæt i bogen 'Skabelse og samskabelse'.

Hvordan rimer kirke på samskabelse?

Ambitionen med bogen 'Skabelse og samskabelse', er at inspirere til en samtale om kirkens rolle i velfærdssamfundet. Bogens påstand er, at kirken kan spille en vigtig rolle ift. at løse komplekse udfordringer som ensomhed og mistrivsel. Samfundet har brug for en kirke, der tager aktiv del og vender sig udad. Bogen giver en række eksempler på, hvordan det kan gøres - ligesom den diskuterer, hvilke muligheder og faldgruber, der ligger i en mere samskabende kirke.

For kirken ligger der et stort potentiale i samskabelse

Roskilde Stifts blad har Interviewet med Anne Tortzen om samskabelse i folkekirken: Omverdenens interesse er en gave til kirken. Det giver kirken en chance for at genintroducere den åndelige og medmenneskelige dimension, som kan være underprioriteret i vores liv

Aktive borgere kræver mere indflydelse

Interview med Anne Tortzen om hovedpointer fra hendes nye bog 'Demokratisk fornyelse' i kommunen.dk.

Gode råd om borgerinddragelse i budget

Interview med Anne Tortzen i KLs nyhedsbrev, Råderum, med gode råd til at inddrage borgere i budgetprocessen.

By og Havn glemmer borgerne – debatindlæg i Politiken Byrum

Mange byer lider under et demokratisk underskud. Det gælder også København. Hvordan kan vi bruge erfaringerne fra Reykjavik, Glasgow, Amsterdam og Barcelona til at reparere på det?

Demokratisk fornyelse – videointerview

Hans Reitzel har lavet et video-interivew med Anne Tortzen om hovedpointer i bogen Demokratisk Fornyelse - byer, der går foran.

Klimatinget er fejlslagen demokratisk fornyelse

Debatindlæg fra Altinget. Ifølge Anne Tortzen er klimatinget, der aktuelt bliver kritiseret for at stå på et alt for snævert og svagt mandat, et skoleeksempel på, hvad der kan gå galt, når vi forsøger os med demokratisk fornyelse. 

Demokratisk fornyelse – hvad virker?

'Demokratisk fornyelse - byer der går foran' undersøger demokratiets krise - og hvad vi kan gøre for at løse den. Her kan du læse om erfaringer med demokratisk fornyelse i Reykjavik, Barcelona, Glasgow og Amsterdam. Bogen giver dig et indblik i de nyeste metoder, fx digital inddragelse, borgerbudgetter, borgersamlinger og borgerforslag.

Konflikt fører til vellykket borgerinddragelse

Hvis borgerinddragelse virkelig skal rykke, skal vi væk fra 'triviel' inddragelse - og i stedet tage fat på de påtrængende problemer - dem, hvor der er konflikter. Det er en af pointerne i mit indlæg i Altingets tema-debat om borgerinddragelse.

Oplæg om samskabelse, Norge

Konferencen Fremtidens Kommuner, Arendal, Norge. Se video med oplægget : At lede samskabelse – muligheder og faldgruber, som Anne Tortzen holdt for 400 ledere fra norske kommuner.

Grundbog om samskabelse

Anne Tortzens bog, som bygger på hendes PhD afhandling, giver dig en grundlæggende indføring i samskabelse og bud på spørgsmål som: Hvilken ledelse understøtter samskabelse? Hvad sker der med demokrati og magt i samskabelse – og hvordan kan man som offentlig medarbejder skabe gode vilkår for samarbejde?

Nyt review om værdi og måling af samskabelse

Vi samskaber på livet løs - men hvad kommer der egentlig ud af det?  Et nyt review af Anne Tortzen, Annika Agger og Charlotte Rosenberg gennemgår den internationale forskningslitteratur om værdi og effekt af samskabelse og beskriver forskellige tilgange til måling og dokumentation.

Panel-debat om borgerinddragelse

Perspektiver på borgerinddragelse: Hvor står vi lige nu? Worst case eksempler og spændende udviklinger?
Panel-debat fra konferencen 'Improving Democracy through dialogue and participation' i Stockholm, maj 2018.
Her diskuterer Anne Tortzen fra Center for Borgerdialog med internationale eksperter fra Sverige, Portugal og USA.

Rapport om understøttelse af det frivillige sociale arbejde

Sammen med forskere fra VIVE og RUC har Anne Tortzen fra Center for Borgerdialog undersøgt, hvordan det går med at understøtte det frivillige sociale arbejde - og hvordan det kan udvikles. Rapporten er udarbejdet for Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriet.

To nye bøger om samskabelse

Center for Borgerdialog har bidraget til to nye bøger om samskabelse, en dansk og en international. Begge bøger er antologier, der giver et aktuelt indblik i samskabelse både teoretisk og praktisk.

Sæt jer selv på spil!

Kronik af Anne Tortzen og Kristina Krüger Hansen i Danske Kommuner nr. 5 2018

Samskabelse handler om at kunne give slip

Interview med Anne Tortzen i Bibliotekarforbundets blad, Perspektiv, side 42-45

Samskabelse som fortælling og praksis – et kritisk blik på den aktuelle samskabelsesdagsorden

Artikel af Anne Tortzen udgivet i Udenfor Nummer – Tidsskrift for Forskning og Praksis i Socialt Arbejde, nr. 34,2017, side 6-13.

The ‘glass ceiling’ of collaboration: How invisible forms of power challenge co-production.

Konference-paper af Anne Tortzen præsenteret på NOPSA konference, 8.-11- august 2017, Odense.

Samskabelse i kommunale rammer – hvordan kan ledelse understøtte samskabelse

Ph.d. afhandling af Anne Tortzen forsvaret ved RUC, marts 2017. Afhandlingen undersøger samskabelsesinitiativer i tre danske kommuner og spørger: Hvad skal der til for at understøtte samskabelse ledelsesmæssigt?

Leading co-production: Three leadership styles and how they affect the quality and public value of co-production processes

Paper af Anne Tortzen præsenteret på PUBSIC Konferencen, 15.-17. November 2017, Lillehammer.

Overstyring tager livet af samskabelse

Artikel af Anne Tortzen i tidsskriftet Socialpolitik nr. 2, april 2017, side 22-26. Tidsskrift for Socialpolitisk Forening.

Bedrevidende kommuner bremser borgeres initiativer – interview

Interview med Anne Tortzen i DK.Nyt.

Nyt studie: Kommuner holder på magten, når de samskaber – interview

Interview i Altinget Civilsamfund med Anne Tortzen om hovedpointer fra hendes p.hd. project 'Samskabelse i kommunale rammer'

Trylleordet samskabelse bliver kvalt i styring – debatindlæg

Debatindlæg af Anne Tortzen i Avisen Kommunen, 20. november 2016

Her er lidt farve til det nye sort: Tre myter om samskabelse – debatindlæg

Debatindlæg af Anne Tortzen og Helle Hygum Espersen, KORA, på Den offentlige, September 2016.

Paneldebat om samskabelse på folkemødet – video

Video fra Holbæk Kommunes debat på Folkemødet 2015 om samskabelse, hvor Anne Tortzen deltog

Sammen skaber vi noget bedre – interview

Interview med Anne Tortzen i Magasinet Danske Kommuner, februar 2015, om samskabelsesbølgen i kommunerne.

Forskningsreview om co-production

Forskningsreview om co-production udarbejdet for University College Lillebælt af Annika Agger og Anne Tortzen, RUC

Leading co-production. Building a conceptual framework.

Paper af Anne Tortzen præsenteret ved IIAS Study Group on co-production, 8.-9. June, 2015, Nijmegen, The Netherlands.

When municipalities lead co-production. Lessons from a Danish case-study

Tidsskriftsartikel af Anne Tortzen. Udgivet i det finske tidsskrift Quarterly for Local Government Studies, Kunnallistieteellinen aikakauskirja, No. 4, 15.12.2015, p. 292-308.

Magt og afmagt i borgerinddragelse – bogkapitel

Kapitel af Manon de Jongh og Anne Tortzen i Foghsgaard, M.K. & Elmholdt, C. (red.) Magt i organisationer
Back To Top