skip to Main Content

Analyser og følgeforskning

Vi understøtter jeres arbejde med viden og læring

Center for Borgerdialog er eksperter i demokratiudvikling, inddragelse og samskabelse. Med vores brede viden og analytiske tilgang kan vi være med til at kvalificere jeres borgerinddragelses- og samskabelses-indsats.

Vi kan tilføre perspektiver og erfaringer fra ind- og udland og understøtter jeres arbejde med analyser, fx   litteraturstudier, kortlægninger, rundspørger og evalueringer.

Vi gennemfører også følgeforskning, hvor vi følger og observerer jeres indsats fra sidelinjen og løbende bringer iagttagelser og analyser ind i processen som afsæt for reflektion og læring, der beriger jeres arbejde.

Analyse og følgeforskning

Det siger kunderne:

Eksempler

Evaluering af områdeløft Nordvest – læringspunkter fra samarbejde på tværs

Hvad kan Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune lære af den måde, områdefornyelse Nordvest arbejder med samarbejde og inddragelse på? CfB har stået for en  evaluering af tre initiativer under Områdeløft Nordvest med særligt fokus på samskabelse og samarbejde på tværs. [mere]

Formålet var at  evaluere områdefornyelse Nordvest med særligt fokus på, hvilken værdi, der er opnået gennem de mange forskellige tværgående samarbejder – og at uddrage organisatorisk læring til inspiration for kolleger og ledere i TMF-organisationen.

Områdefornyelsen er en stedbaseret indsats, der gennem samarbejde med mange forskellige parter medvirker til at håndtere komplekse udfordringer i et lokalområde.  I denne samskabelses-indsats fungerer områdefornyelsen som en uformel leder, der faciliterer og skaber vilkår for, at der kan foregå et konstruktivt samarbejde mellem mange forskellige parter i et lokalområde. Evalueringen består af kvalitative interview med sekretariatsmedarbejdere og ca. 20 udvalgte samarbejdspartnere samt en række læringsworkshops.[/mere]

Kalundborg Kommune: Få det fikset – følgeforskning

Lever Kalundborg Kommunes lokaldemokratiske Få det fikset initiativ op til ambitionerne?  CfB  står for følgeforskning over de to år,  initiativet varer. Vi gennemfører kvalitative interview med medarbejdere, ledere og borgere og formidler resultater og reflektioner til medarbejdere og ledere undervejs på læringsworkshops. Det giver mulighed for at stoppe op og reflektere samt evt. justere indsatsen undervejs. [mere]

Få det Fikset-puljen er et nærdemokratisk tiltag i Kalundborg Kommune, som skal understøtte de aktive kræfter i lokalområderne og dermed afprøve en ny model for lokalt demokrati og udvikling. Et vigtigt formål er at udvikle en ny form for nærdemokrati, hvor lokale borgere får mulighed for at få direkte indflydelse på beslutninger med lokal relevans. I forhold til den interne organisering er Få det fikset udtryk for nytænkning, idet initiativet skal understøttes af samarbejder på tværs af forvaltninger og tværgående ledermøder. I følgeforskningen opsamler og formidler vi  læring både fra et organisatorisk og et lokaldemokratisk perspektiv. [/mere]

Vordingborg Kommune: Analyse af barrierer og drivkræfter for at arbejde samskabende

Vordingborg Kommune har en ambition om at udvikle sin rolle ’fra myndighed til partner’. Det indebærer, at kommunen møder borgere og andre interessenter som samarbejdspartnere og giver dem en rolle som medskabere af løsninger og velfærd. En inddragelses-form, der kræver et samskabende mindset. CfB har gennemført en analyse af, hvilke barrierer, drivkræfter og udviklingsmuligheder medarbejdere og ledere oplever ift. at udvikle Vordingborg Kommunes rolle. [mere]

Vi gennemførte kvalitative interview med i alt 18 direktører, medarbejdere og ledere samt en intern workshop. Analysen mundede ud i en rapport med konklusioner og anbefalinger.
Læs rapporten: ‘Fra myndighed til partner? En analyse af barrierer, drivkræfter og muligheder i den kommunale organisation [/mere]

Roskilde Kommune: Hvordan engagere unge? Perspektiver, metoder og læring.

For Roskilde Kommune har CfB udarbejdet et notat, der formidler pointer fra forskningen om unges demokratiske deltagelse og hvad der skal til for at engagere dem. Formålet er at perspektivere og uddrage læring af Roskilde Kommunes Unge og Demokrati-indsats.
Læs notatet ‘Unge & demokrati’ her

Forskningsreview om værdi og måling af samskabelse

En gennemgang og opsummering af forskningslitteraturen om værdiskabelse i samskabelse – og hvordan værdi og effekt kan måles og evalueres. Reviewet er bestilt af Professionshøjskolen Absalon og er udarbejdet i samarbejde med lektor Annika Agger, RUC.
Læs reviewet her

Socialstyrelsen: ’Analyse af tværgående aktørers bidrag til udvikling af frivilligt arbejde på socialområdet’

Analyse af infrastruktur på det frivillige sociale område bestående af dels et litteratur review, dels en interviewundersøgelse med alle relevante aktører på feltet bestilt af Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriet. Analysen udføres i et samarbejde med VIVE og RUC.
Læs rapporten her

Forskningsreview om samskabelse, UC Lillebælt

En gennemgang og opsummering af forskningslitteraturen om samskabelse bestilt af UC Lillebælt. Udarbejdet i samarbejde med lektor Annika Agger, RUC.
Læs reviewet her

Slagelse Kommune: Borgerdialog i spildevandsplanlægningen

Erfaringsopsamling fra et borgerinddragelsesforløb afdækket gennem interview med alle aktørgrupper. Analysen blev brugt som afsæt for at udvikle en ny model for inddragelse i spildevandsplanlægning.

Faaborg-Midtfyn Kommune: Undersøgelse af borgernes ønsker og erfaringer med inddragelse

Afdækning af borgernes behov for og oplevelse af borgerdialog gennem interview med forskellige grupper af borgere. Analysen indgik i kommunens strategi for borgerdialog.

Naturstyrelsen: Kommunernes vindmølleplanlægning – set fra et borgerperspektiv

Undersøgelse i to kommuner for at afdække borgernes erfaringer med vindmølleplanlægning. Interview med berørte borgere, planlæggere og udvalgsformænd.

Vi tilbyder:

Back To Top