Skip to content

Analyser og følgeforskning

Vi understøtter jeres arbejde med viden og læring

Center for Borgerdialog er eksperter i demokratiudvikling, inddragelse og samskabelse. Med vores brede viden og analytiske tilgang kan vi være med til at kvalificere jeres borgerinddragelses- og samskabelses-indsats.

Vi kan tilføre perspektiver og erfaringer fra ind- og udland og understøtter jeres arbejde med analyser, fx   litteraturstudier, kortlægninger, rundspørger og evalueringer.

Vi gennemfører også følgeforskning, hvor vi følger og observerer jeres indsats fra sidelinjen og løbende bringer iagttagelser og analyser ind i processen som afsæt for reflektion og læring, der beriger jeres arbejde.

Analyse og følgeforskning – borgerdiaglog

Det siger kunderne:

”Anne fungerer som følgeforsker på vores nærdemokrati indsats, hvor hun bidrager med et fagligt perspektiv og hjælper med at uddrage organisatorisk læring. Vi har stor gavn af Annes omfattende og internationale viden, ligesom hendes skarpe analyser har givet os tankevækkende og brugbare input at arbejde videre ud fra”

Michel van der Linden, Teknik- og udviklingsdirektør, Kalundborg Kommune

 

”Center for Borgerdialog har ført os sikkert igennem en større proces for at sætte samskabelse og borgerinddragelse på dagsordenen, som både omfattede en analyse og et kompetenceudviklingsforløb. Anne og holdet fra CfB har gennem hele processen været en yderst professionel medspiller, som både har haft et godt blik for den praktiske virkelighed for medarbejderne og god til at holde fokus på kvaliteten i løsningerne”.

Ole Hampenberg Andersen afdelingschef, Strategi og Implementering, Vordingborg Kommune

Eksempler

Renosyd: Mere natur, mindre affald – opsamling af læring fra kvashegnsprojektet

Systematisk opsamling og formidling af Renosyds kvashegnsprojekt – hvad kan vi lære? Affaldsselskabet har etableret kvashegn til haveaffald i samarbejde med lokalsamfund, boligforeninger og uddannelsesinstitutioner. Det er en ny tilgang med en ændret fordeling af roller og ansvar mellem Renosyd og borgerne, hvor fokus er  på at forebygge affald. Gennem interviews med en række samarbejdspartnere og nøgleaktører afdækkes, hvad der har virket i indsatsen, hvilken værdi den har givet til skoler og lokalsamfund  – og hvordan denne tilgang evt. kan  udvikles til andre områder.

Vandel Klimalandsby, Vejle Kommune – opsamling af erfaringer og læring

En kvalitativ undersøgelse (interviews og observationer) af erfaringerne med Vandel Klimalandsby. Undersøgelsen mundede ud i et inspirationskatalog, som beskrivelser  de greb og metoder, der har været anvendt i arbejdet med Klimalandsby Vandel og opsummerer læringspunkter, der kan bruges i andre initiativer. Læs inspirationskataloget her

Fælles om biodiversitet, Aarhus Nordre provsti – følgeforskning

Kirkerne i Aarhus Nordre Provsti vil bidrage til den grønne omstilling, bl.a. ved at arbejde med biodiversitet på kirkegårdene og erstatte ral og tuja med lyng og blomsterenge og insekthoteller.  Kirken er gået i samarbejde med  fagfolk fra Naturhistorisk Museum om at tænke biodiversitet ind i kirkegårdenes udtryk. Center for Borgerdialog følger indsatsen gennem interviews og observationer. Foreløbig har det vist sig, at den grønne indsats har fyret op under arbejdsglæde, netværk og samarbejde: Gartnerne inspirerer hinanden på tværs af kirkegårde, lokale naboer donerer stauder, konfirmander bygger fuglehuse og insekthoteller osv.

Analyse af samarbejde om lokal udvikling i seks landdistriktskommuner

Undersøgelse af, hvordan henholdsvis borgere (lokalråd), forvaltere og politikere opfatter samarbejdet om lokal udvikling i seks landdistrikts-kommuner – og hvilke behov, de ser for at kvalificere og forbedre samarbejdet. Læs rapporten ‘Samarbejde om lokal udvikling’

Evaluering af grønne samskabelses-initiativer

Center for Borgerdialog har over to år deltaget som faglig ressource i CRETHINK initiativet, hvor lokale parter fra civilsamfundet og den offentlige sektor har arbejdet sammen om grønne indsatser, der giver mening lokalt: Reduktion af affald i den islandske by, Hveragerði. Design af et bæredygtigt byrum i italienske Palermo. Bevarelse af byens træer i den slovenske by, Novo Mesto – og udvikling af en mere bæredygtig detailhandel i Vejle.

Desuden har Center for Borgerdialog stået for at evaluere initiativet med særligt fokus på, hvilken samfundsmæssig værdi (public value), der er opnået gennem de mange forskellige tværgående samarbejder – og komme med  anbefalinger til praktikere og politikere, der har ambitioner om at igangsætte bæredygtige projekter på tværs. Læs evalueringsrapporten her.

Evaluering af områdeløft Nordvest – læringspunkter fra samarbejde på tværs

Hvad kan vi  lære af den måde, områdefornyelse Nordvest arbejder med samarbejde og inddragelse på? CfB har stået for en  evaluering af tre initiativer under Områdeløft Nordvest med særligt fokus på samskabelse og samarbejde på tværs. 

Formålet var at  evaluere områdefornyelse Nordvest med særligt fokus på, hvilken samfundsmæssig værdi (public value), der er opnået gennem de mange forskellige tværgående samarbejder – og at uddrage organisatorisk læring til inspiration for kolleger i Københavns Kommune.

Områdefornyelsen er en stedbaseret indsats, der gennem samarbejde med mange forskellige parter medvirker til at håndtere komplekse udfordringer i et lokalområde.  I denne samskabelses-indsats fungerer områdefornyelsen som en uformel leder, der faciliterer og skaber vilkår for, at der kan foregå et konstruktivt samarbejde mellem mange forskellige parter i et lokalområde. Værdien af dette arbejde indfanges ved at benytte et ‘public value’ perspektiv. Evalueringen består af kvalitative interview med sekretariatsmedarbejdere og ca. 20 udvalgte samarbejdspartnere samt en række læringsworkshops. Læs rapporten her

Kalundborg Kommune: Få det fikset – følgeforskning

Lever Kalundborg Kommunes lokaldemokratiske Få det fikset initiativ op til ambitionerne?  CfB  står for følgeforskning over de to år,  initiativet varer. Vi gennemfører kvalitative interview med medarbejdere, ledere og borgere og formidler resultater og reflektioner til medarbejdere og ledere undervejs på læringsworkshops. Det giver mulighed for at stoppe op og reflektere samt evt. justere indsatsen undervejs.

Få det Fikset-puljen er et nærdemokratisk tiltag i Kalundborg Kommune, som skal understøtte de aktive kræfter i lokalområderne og dermed afprøve en ny model for lokalt demokrati og udvikling. Et vigtigt formål er at udvikle en ny form for nærdemokrati, hvor lokale borgere får mulighed for at få direkte indflydelse på beslutninger med lokal relevans. I forhold til den interne organisering er Få det fikset udtryk for nytænkning, idet initiativet skal understøttes af samarbejder på tværs af forvaltninger og tværgående ledermøder. I følgeforskningen opsamler og formidler vi  læring både fra et organisatorisk og et lokaldemokratisk perspektiv.

Resultaterne af følgeforskningen danner grundlag for kapitlet ‘Demokratisk innovation gennem stedsbaseret samskabelse’ i bogen Ledelse af Offentlig Innovation. Se mere om bogen her

Vordingborg Kommune: Analyse af barrierer og drivkræfter for at arbejde samskabende

Vordingborg Kommune har en ambition om at udvikle sin rolle ’fra myndighed til partner’. Det indebærer, at kommunen møder borgere og andre interessenter som samarbejdspartnere og giver dem en rolle som medskabere af løsninger og velfærd. En inddragelses-form, der kræver et samskabende mindset. CfB har gennemført en analyse af, hvilke barrierer, drivkræfter og udviklingsmuligheder medarbejdere og ledere oplever ift. at udvikle Vordingborg Kommunes rolle.

Vi gennemførte kvalitative interview med i alt 18 direktører, medarbejdere og ledere samt en intern workshop. Analysen mundede ud i en rapport med konklusioner og anbefalinger.
Læs rapporten: ‘Fra myndighed til partner? En analyse af barrierer, drivkræfter og muligheder i den kommunale organisation

Resultaterne af følgeforskningen danner grundlag for artiklen ‘Samskabelse set fra frontlinjen’ i tidsskriftet Lederliv. Læs artiklen her.

 

Roskilde Kommune: Hvordan engagere unge? Perspektiver, metoder og læring.æs den her

For Roskilde Kommune har CfB udarbejdet et notat, der formidler pointer fra forskningen om unges demokratiske deltagelse og hvad der skal til for at engagere dem. Formålet er at perspektivere og uddrage læring af Roskilde Kommunes Unge og Demokrati-indsats.
Læs notatet ‘Unge & demokrati’ her

Forskningsreview om værdi og måling af samskabelse

En gennemgang og opsummering af forskningslitteraturen om værdiskabelse i samskabelse – og hvordan værdi og effekt kan måles og evalueres. Reviewet er bestilt af Professionshøjskolen Absalon og er udarbejdet i samarbejde med lektor Annika Agger, RUC.
Læs reviewet her

Socialstyrelsen: ’Analyse af tværgående aktørers bidrag til udvikling af frivilligt arbejde på socialområdet’

Analyse af infrastruktur på det frivillige sociale område bestående af dels et litteratur review, dels en interviewundersøgelse med alle relevante aktører på feltet bestilt af Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriet. Analysen udføres i et samarbejde med VIVE og RUC.
Læs rapporten her

Forskningsreview om samskabelse, UC Lillebælt

En gennemgang og opsummering af forskningslitteraturen om samskabelse bestilt af UC Lillebælt. Udarbejdet i samarbejde med lektor Annika Agger, RUC.
Læs reviewet her

Slagelse Kommune: Borgerdialog i spildevandsplanlægningen

Erfaringsopsamling fra et borgerinddragelsesforløb afdækket gennem interview med alle aktørgrupper. Analysen blev brugt som afsæt for at udvikle en ny model for inddragelse i spildevandsplanlægning.

Faaborg-Midtfyn Kommune: Undersøgelse af borgernes ønsker og erfaringer med inddragelse

Afdækning af borgernes behov for og oplevelse af borgerdialog gennem interview med forskellige grupper af borgere. Analysen indgik i kommunens strategi for borgerdialog.

Naturstyrelsen: Kommunernes vindmølleplanlægning – set fra et borgerperspektiv

Undersøgelse i to kommuner for at afdække borgernes erfaringer med vindmølleplanlægning. Interview med berørte borgere, planlæggere og udvalgsformænd.

Vi tilbyder:

Back To Top