Skip to content

05 | 2024

Nysgerrighed er nøglen!

Nysgerrighed er nøglen til at nå de unge. I stedet for at tænke, at de unge er 'svære at nå' skal kommunale medarbejdere være undersøgende og åbne over for det, der fylder i de unges liv - og først derefter forbinde det til en kommunal dagsorden. Det er en hovedpointe i Jakob Villadsens phd-afhandling om unges politiske engagement og dannelse set fra de unges perspektiv. CfB har interviewet Jakob om resultaterne og hvad vi kan bruge dem til.

04 | 2024

Unge-involvering med succes – hvad skal der til?

Norske forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet, AFI, har undersøgt unges demokratiske deltagelse i otte kommuner. De har anvendt en innovativ tilgang, hvor en gruppe unge har bidraget aktivt som 'medforskere'. I projektet har de kortlagt unges engagement - hvorfor medvirker de? Hvilke deltagelsesmuligheder bliver unge tilbudt - og hvad fører deres deltagelse til? Rapporten kommer desuden med 14 konkrete anbefalinger til at involvere unge med succes. Læs selv!

04 | 2024

Involvering af unge – hvad ved vi?

Norske forskere har kortlagt inddragelse af unge i norske kommuner: Hvordan foregår det - hvilke formelle og uformelle kanaler benyttes og hvilke barrierer og dilemmaer er forbundet med at involvere unge? Vigtige barrierer, fremhæver forskerne, er en tilbøjelighed hos beslutningstagerne til at se på unge som 'umodne' og 'inkompetente' ift. samfundsmæssige beslutninger - og en tendens til at inddrage sent i processerne.

12 | 2023

Hvem Hvad Hvor om klimaborgersamlinger

Borgersamlinger om klima spørgsmål vinder frem - både i Danmark og internationalt. Organisationen KNOCA (Knowledge Network On Climate Assemblies) giver et internationalt overblik og samler erfaringer og forskning. om klimaborgersamlinger. KNOCAS hjemmeside er et godt sted at blive opdateret om, hvor der bliver holdt borgersamlinger, hvordan de er tilrettelagt og hvad de fører til.

12 | 2023

Er en lokal folkeafstemning svaret?

Er folkeafstemninger svaret, når det lokale repræsentative demokrati mister legitimitet? VIVE har undersøgt erfaringerne med borgerdrevne lokale folkeafstemninger fra bl.a. Sverige, Tyskland, Schweiz og USA. Resultaterne er interessante, men ikke entydige - der findes mange forskellige modeller og erfaringer. Og mange andre måder at styrke det lokale demokrati på.

06 | 2023

Er en borgersamling svaret?

Borgersamlinger er i vælten for tiden - derfor er der god brug for et nuanceret blik på denne form for demokratisk innovation: Hvad er egentlig idéen bag? Hvilke erfaringer er der med at benytte borgersamlinger? Hvordan evaluerer man borgersamlinger? plus mange andre perspektiver. Det får du i 'Handbook on Citizens' Assemblies', som rummer bidrag fra en lang række internationale forskere.

06 | 2023

Hvordan inkludere de borgere, som er ‘svære at nå’?

Kan metoder til demokratisk innovation som fx borgersamlinger og borgerbudgetter hjælpe os med at inddrage borgere, som er 'svære at nå'? Det spørgsmål undersøger den svenske forsker, Nazem Tahvilzadeh, i denne rapport, som er udgivet af SKR, Svenske Kommuner og Regioner. Rapporten samler forskningsmæssig viden og internationale erfaringer og metoder fra bl.a. Brasilien og Indien.

01 | 2023

Unge og demokrati – status 2022

Dansk Ungdoms Fællesråd har igen i 2022 taget temperaturen på unges demokratiske deltagelse. DUF har afdækket de unges deltagelse i politik og foreninger samt deres holdninger til vigtige politiske spørgsmål og deres demokratiske selvtillid og tillid til de demokratiske institutioner. Klima og unges trivsel står øverst på dagsordenen hos de unge. Samtidig tegner undersøgelsen et billede af en generation, der er aktive og engagerede, men har relativt lav politisk selvtillid.

08 | 2022

Aktuel undersøgelse: Lokaldemokratiet og borgerne

VIVE har undersøgt, hvordan borgernes syn på lokaldemokratiet har udviklet sig i perioden 2001-2021. Konklusionen er, at der – til trods for store omvæltninger i form af fx en omfattende strukturreform, en finanskrise og en pandemi – har været en høj grad af stabilitet i borgernes syn på det lokale demokrati igennem de sidste 20 år.

05 | 2022

Kortlægning af lokalrådenes arbejde

Lokalråd, borgerforeninger og andre lokalsamfundsforeninger spiller en vigtig nærdemokratisk rolle - særligt i kommuner med mange landdistrikter. Forskere fra SDUs Center for Landdistriktsforskning har i rapporten 'Lokale med på råd og borgere i forening' set nærmere på lokalrådenes rolle og kortlagt deres udbredelse, karakteristika, aktiviteter og samarbejde.
Back To Top