Skip to content

12 | 2023

Inspiration fra Sverige: Deltagelsestrappe og samfundskontrakt

Deltagelsestrapper og lokale samfundskontrakter. Med to nye udgivelser dykker Sveriges KL, SKR ned i centrale begreber inden for borgerinddragelse og samskabelse. 'Delaktighetstrappan' beskriver forskellige modeller for deltagelse, mens 'Lokala samhällskontrakt' sætter perspektiver på lokalt samarbejde om at løse komplekse udfordringer.

12 | 2023

Nye ideer til klima-inddragelse

Borgerinddragelse i den grønne omstilling kan modvirke kortsigtede beslutninger og populisme - og styrke legitimiteten af de politiske beslutninger. Men der er brug for mere og bedre inddragelse. I denne rapport fremlægger den engelske tænketank Nesta en række idéer til, hvordan borgerdialogen om den grønne omstilling kan styrkes. Blandt andet ved at oprette en særlig borgerinddragelsesenhed.

09 | 2023

At samskabe med sårbare unge – ny viden

Hvad kræver det at samskabe med sårbare unge - og er det muligt at opnå et ligeværdigt samarbejde? Seniorforsker Helle Hygum Espersen har undersøgt samarbejdet mellem INSP! og Roskilde Kommune i artiklen 'Community coproduction enganging youth with mental health problems. Is equal participation possible?'. Desuden har hun sammen med kolleger fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejdet en oversigt over forskningen i partnerskaber med mange aktører og inklusion af sårbare borgere.

06 | 2023

Fælles om…

'Collective Intelligence' dækker over en bevægelse, som i Danmark går under betegnelser som samskabelse, partnerskaber eller samarbejde på tværs. En erkendelse af, at vi kan finde bedre og mere bæredygtige løsninger sammen - og at det også kan være en måde at forny vores demokrati på. 'The Routledge Handbook of Collective Intelligence for Democracy and Governance' giver det teoretiske fundament og en række eksempler fra hele verden på 'collective intelligence' indsatser - fra 'Sager der samler' over landsbymøder i Indien til crowdsourcing i Island.

06 | 2023

Digital samskabelse – hvordan måler vi kvaliteten?

Digital samskabelse af velfærd vinder indpas mange steder i samfundet. Men hvordan måler vi, om det er effektivt - og om det skaber værdi? I artiklen 'Assessing the Quality of Digital Coproduction: An Interdisciplinary Model argumenterer en gruppe belgiske forskere for, at vi skal måle kvalitet på tre parametre, nemlig selve servicen/produktet, brugerens oplevelse - og værdien set i en bredere sammenhæng.

06 | 2023

Samskabelse findes i mange former

Den norske forsker, Asbjørn Røisland, giver i denne forskningsartikel et bud på, hvordan samskabelse kan se ud indenfor forskellige politikområder. Samskabelse er ikke et nyt fænomen - det er blot begrebet, som er nyt, understreger han. Hans hovedpointe er, at samskabelse tager forskellige former alt efter politikområde og det offentliges rolle. Det illustrerer han med eksempler fra tre områder: Børneområdet, hvor det offentlige er en myndighed. Ældreområdet, hvor det offentlige yder service og klimaområdet, hvor det offentlige står for regulering.

01 | 2023

Ny bog om wicked problems

Open source bog om 'wicked problems' af den den australske forsker, Brian Head. Bogen går i dybden med, hvad der kendetegner 'vilde problemer' og diskuterer en række forskellige tilgange til at håndtere dem gennem policy. En god og grundig indføring i et begreb, som er på dagsordenen for tiden.

01 | 2023

Systemforandringer gennem collective impact – eksempelsamling

Fremtidens bæredygtige landskaber, Hjem til alle og DK 2020. Det er tre eksempler på indsatser, som Realdania har igangsat for at håndtere komplekse udfordringer og forandre systemer. Nu har Realdania udgivet en eksempelsamling, der rummer erfaringer og metodiske greb fra i alt syv indsatser, der alle benytter sig af en 'collective impact' tilgang for at håndtere komplekse udfordringer som hjemløshed, klimaforandringer og inklusion.

01 | 2023

Gode råd til klimalederskab

Klimakrisen er din største krise! Det er hovedbudskabet i denne rapport, som udfolder ti principper for lederskab og indeholder en række forskningsmæssige bud på, hvilken ledelse, klimakrisen kalder på. Rapporten er udarbejdet af Lederne i samarbejde med den strategiske tænketank Navigating 360.
Back To Top